General

Profile

Tech Support

  • Login: guest
  • Registered on: 12/19/2022
  • Last connection: 12/20/2022

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/20/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/20/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/20/2022
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/20/2022
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/30/2022