General

Profile

Trọng An Đàm

  • Login: andt
  • Registered on: 09/14/2022
  • Last connection: 09/14/2022

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 09/14/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 09/14/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 09/14/2022