General

Profile

Ngọc Hưng Trịnh

  • Login: hungtn
  • Registered on: 07/11/2022
  • Last connection: 07/19/2022

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/21/2022
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/11/2022
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/30/2022

Activity

07/14/2022

09:08 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21: E4F Cho Trạm Nước Thải

Văn Sol Huỳnh đã viết:

tên dự án: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦ...

Ngọc Hưng Trịnh
08:59 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21: E4F Cho Trạm Nước Thải

Format context

tên dự án: 
    CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 
2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ...

Ngọc Hưng Trịnh

Also available in: Atom