General

Profile

Mạnh Cường Bùi

  • Login: cuongbm
  • Registered on: 07/04/2022
  • Last connection: 03/06/2023

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/21/2022
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/11/2022
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/30/2022

Activity

01/04/2023

04:35 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://envisoft.deahan-tech.com.vn/

...

Mạnh Cường Bùi

Also available in: Atom