Project

General

Profile

Reports

Tracker  Details

open closed Total
Hỗ trợ - 2 2
Lỗi - - -
Tính năng - - -

Priority  Details

open closed Total
Trung bình - - -
Khẩn cấp - - -
Cao - - -
Bình thường - 2 2
Thấp - - -

Assignee  Details

open closed Total
Anh Ninh Mai - - -
Mạnh Cường Bùi - - -
Ngọc Hưng Trịnh - - -
Tech Support - - -
Thanh Vũ Nguyễn - - -
Thức Trương - - -
Văn Sol Huỳnh - - -
Đình Tước Mã - 2 2
Đức Thọ Nguyễn - - -

Author  Details

open closed Total
Anh Ninh Mai - - -
Mạnh Cường Bùi - - -
Ngọc Hưng Trịnh - - -
Tech Support - - -
Thanh Vũ Nguyễn - - -
Thức Trương - - -
Văn Sol Huỳnh - 2 2
Đình Tước Mã - - -
Đức Thọ Nguyễn - - -

Version  Details

No data to display


Category  Details

No data to display