Project

General

Profile

Gantt

Filters

Zoom in Zoom out « January | March »

months from Apply Clear

Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
Hỗ trợ #71: Cập nhật lại dữ liệu năn 2022 cho nhà máy

Status

Mới
Mới

Priority

Bình thường
Cao

Updated

01/05/2023 05:32 PM
02/15/2023 01:50 PM

Start date

01/04/2023
02/15/2023

Closed

% Done

 
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
T
W
T
F
S
S
M
 
 
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI
 
 
Mới 0%
Hỗ trợ #71: Cập nhật lại dữ liệu năn 2022 cho nhà máy

Project: 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI
Status: Mới
Start date: 02/15/2023
Due date: 02/17/2023
Assignee: Đình Tước Mã
Priority: Cao
 

Also available in: PDF PNG