Project

General

Profile

Hỗ trợ #67

Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Added by Đình Tước Mã 3 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Mới
Priority:
Bình thường
Start date:
01/04/2023
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Dear Tước,

Tước đưa dữ liệu lên Web cho trạm mới này giúp nha. (bao gồn link đăng nhập xem trên web và appmobile)
Cài trên nền server Deahan, dữ liệu cũng đã được đưa về server Deahan.
Thông Tin như sau:
Mã: CTNBINHPHUOC
Tên: TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
Tỉnh: Bình Phước
Vĩ độ: 106.876306
Kinh độ: 11.504884
IP tĩnh: 27.118.28.235
Username: testftp
Password: testftp@123

#1

Updated by Mạnh Cường Bùi 3 months ago

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://envisoft.deahan-tech.com.vn/

user: ctnbinhphuoc

pass: Deahan@2023

 

Thanks

#2

Updated by Văn Sol Huỳnh 3 months ago

Mạnh Cường Bùi đã viết:

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://envisoft.deahan-tech.com.vn/

user: ctnbinhphuoc

pass: Deahan@2023

 

Thanks

Cám ơn Cường, Tước,

Còn cái trên app mobile xử lý giúp nha

Thanks!

Also available in: Atom PDF