Project

General

Profile

Hỗ trợ #24

Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Added by Anonymous 11 months ago. Updated 11 months ago.

Status:
Đã được giải quyết
Priority:
Cao
Start date:
07/20/2022
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

Dear a.

Nhờ các anh tạo giúp e 1 envisoft mới cho nhà máy Roll Sport Thanh hóa

User: testftp

Pass: testftp@123

Link Folder: /An/RollSport/

Map 19.8337209,105.8058714

Cái này có thể cài đặt điều khiển lấy mẫu, để gửi cho bên sở họ dùng. Sau này cấp lại cho nhà máy tài khoản để họ có thể xem được luôn

#1

Updated by Anonymous 11 months ago

Dear a.

Nhờ các anh tạo giúp e 1 envisoft mới cho nhà máy Roll Sport Thanh hóa

User: testftp

Pass: testftp@123

Link Folder: /Nam/RollSport/

Map 19.8337209,105.8058714

Cái này có thể cài đặt điều khiển lấy mẫu, để gửi cho bên sở họ dùng. Sau này cấp lại cho nhà máy tài khoản để họ có thể xem được luôn

#2

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

  • Project changed from 04. DEAHAN-TW to 0114. Rolls sport Thanh Hoa
#3

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

Dear an,

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech.com.vn/

Folder: FTPData\014.ROLLSPORT
 014rollsport / Rollsport@123

#4

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech.com.vn/

Folder: FTPData\0114.ROLLSPORT
 0114rollsport / Rollsport@123

#5

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

  • % Done changed from 0 to 60
#6

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

Done em nhe

#7

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

  • % Done changed from 60 to 100
#8

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

  • Status changed from Mới to Đã được giải quyết

Also available in: Atom PDF